Rafineria

Rafineria jest to jeden z najważniejszych, wręcz śmiało można uznać że podstawowy, rodzaj zakładu przemysłowego działającego w ramach przemysłu petrochemicznego. Jego praca opiera się przede wszystkim na produkcji substancji takich jak olej, smar, paliwo, asfalt i szereg innych surowców, jakie są robione z ropy naftowej. Proces ten określa się mianem rektyfikacji. Uzyskiwane w ten sposób produkty ulegają rozdzieleniu na poszczególne wyroby a następnie są poddawane skrupulatnie przeprowadzanym przemianom chemicznym. Na przykład benzyna zostaje dostosowana dokładnie do rozmaitych rodzajów silników spalinowych.
Jedną z najpopularniejszych rafinerii jest placówka w Szkocji w Grangemouth. Realizowane procesy rafineryjne ulegają natomiast podziałowi na dwie podstawowe kategorie. Można mówić przede wszystkim o procesach zachowawczych oraz procesach destrukcyjnych. Pierwszy z tych modeli wytwórczych opiera się na nie wpływaniu w żaden sposób na wydajność pozyskiwanego surowca. Nie są zatem wprowadzane w obrębie produktu jakiekolwiek istotne zmiany chemiczne. Nie ma zatem obniżenia jakości pozyskiwanej substancji. W ramach tego typu działań podejmuje się destylację, absorpcję, krystalizację oraz ekstrakcję. Jeżeli natomiast chodzi o procesy destrukcyjne to są to działania, jakie powodują znaczące przekształcenia w składzie chemicznym surowca. Mają one wyraźny wpływ na wydajność oraz jakość wyrobów.
W związku z tym mowa tu między innymi o krakingu termicznym oraz katalitycznym, pirolizie, koksowaniu czyli rozkładaniu danego produktu na skutek oddziaływania temperatury, izomeryzacji, reformingu oraz uwodornieniu.